STUDIUM

Studium teorie sice praxi nenahradí, ale naše praktické dovednosti rozvíjí a kultivuje!

CO obnáší studium sociální práce?

Teoretické studium

V rámci studijního programu sociální práce dbáme na to, aby každý student správně porozuměl cíli sociální práce, byl seznámen s odbornými metodami a znal také přístupy a teorie tohoto oboru. Pouze smysluplný a srozumitelný výklad teorie, který se snažíme poskytovat v rámci vyučovaných předmětů, umožňuje porozumění skutečné podstatě budoucí profese studentů. Tímto způsobem se snažíme u studentů pěstovat vztah k sociální práci jako profesi a podporovat jejich profesní identitu. Při výuce klademe důraz na komplexní provázání teorie a praxe.

Odborné praxe

Vedle podpory teoretických znalostí považujeme za důležité, aby studenti získali profesní zkušenosti skrze průběžné a souvislé odborné praxe. Na základě naší filozofie praxe jsme přesvědčeni o tom, že každý sociální pracovník by měl při profesionálního výkonu svého zaměstnání disponovat určitou profesní identitou, přehledem napříč sociálními službami v dané lokalitě a určitou mírou zkušeností. To vše pak zajišťuje plynulý a bezpečný přechod studenta sociální práce do pracovního života sociálního pracovníka.

 

Bakalářská práce

Kromě teoreticko-praktického oboru je sociální práce též vědní disciplínou. Během studia proto také podporujeme akademické schopnosti studentů odpovídající úrovni bakalářského studia. Z tohoto důvodu je součástí studia také vypracování bakalářské práce. Každý vysokoškolsky vzdělaný člověk, by měl být schopen napsat vědecké pojednání o některém z témat oboru, který vystudoval. Studenty v průběhu jejich studia tedy dále vedeme k rozvoji schopnosti psaní akademického textu a z pozice vedoucích bakalářských prací jim pomáháme k bezproblémovému splnění této povinnosti.

Státní Závěrečná zkouška

Součástí úspěšného zakončení studia je také složení státní závěrečné zkoušky. V rámci studijního programu sociální práce je koncepce závěrečné zkoušky pojata tak, aby student prokazoval teoretické i praktické poznání získané v průběhu studia. Student prokazuje své znalosti o určité cílové skupině klientů, teoriích a metodách sociální práce i schopnost aplikovat tyto vědomosti a dovednosti komplexně v rámci kazuistiky vzorového příkladu z praxe.

 

Další informace o studium

Skip to content